ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1         Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van Weg naar Succes gevestigd te Groenekan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 68378734, hierna te noemen “opdrachtnemer”.
 2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.
 3. Alle door opdrachtnemer gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte/aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan.
 4. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever, daaronder mede begrepen het sturen van informatie en/of documentatie aangaande de uitvoering van de overeenkomst waarop actie wordt verwacht van opdrachtnemer, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
 5. Een offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever en/of kandidaat is verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig goed vakmanschap en ondernemerschap uitvoeren.

Artikel 2         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om voor opdrachtgever het beste resultaat te behalen.
 2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde informatie en gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door opdrachtgever verstrekte gegevens  en informatie. Daarenboven is  opdrachtgever verplicht opdrachtnemer direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt of worden gesteld aan opdrachtnemer of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet of voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 4. Alle door opdrachtnemer opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van opdrachtnemer tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.
 5. Werkzaamheden die geen deel uit maakten van de overeenkomst worden pas uitgevoerd na toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 3         Annulering afspraken

 1. Gemaakte afspraken voor individuele begeleiding dienen uiterlijk 24 uur vóór de datum van de afspraak geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen de gestelde termijn behoudt opdrachtnemer zich het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.
 2. Afspraken voor workshops en trainingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang geannuleerd te worden. Bij annuleren binnen de gestelde termijn behoudt opdrachtnemer zich het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.
 3. Voor afspraken die niet worden afgezegd zal het volledige tarief van de afgesproken werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Artikel 4         Prijzen  en tarieven, facturering en betaling

 1. Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte of op het aanvraagformulier aangegeven, of daarbij zijn inbegrepen de secretariaatskosten, eventuele reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten.
 2. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 3. Op alle prijzen en tarieven wordt het BTW 21 % tarief in rekening gebracht.
 4. Voor uitvoering van diensten of andere werkzaamheden buiten werkuren geldt een (spoed)toeslag welke wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 5. Jaarlijks is opdrachtnemer gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen.
 6. Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de overeenkomst een voorschot verlangen. Zulks wordt dan duidelijk in de overeenkomst overeengekomen. Pas na betaling van dit voorschot kan  opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen. Eventuele afgegeven (geïndiceerde) termijnen gaan pas lopen vanaf het moment dat dit voorschot is voldaan.

Artikel 5         Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven. Betaling dient in euro’s te geschieden Na akkoordverklaring van opdrachtgever volgt de factuur voor de totale opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 6            In gebreke zijn

 1. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door opdrachtnemer is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke rente per maand over het factuurbedrag aan opdrachtnemer verschuldigd, alsmede administratiekosten. Dit alles onder voorbehoud van het recht van opdrachtnemer om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen. Daaronder mede begrepen de gemaakte buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 2. Bij in gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 3. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

Artikel 7         Intellectuele eigendomsrechten

 1. Documenten, technieken, instrumenten (waaronder software) en alle overige werken waarop auteursrecht kan bestaan, die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht inhoudende dat Opdrachtgever de werken mag aanwenden voor het bij het aangaan van de overeenkomst beoogde doel. 

Artikel 8         Vertrouwelijkheid

 1. Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.
 2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.
 3. Rapportages worden alleen na schriftelijke toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever en/ of derden gestuurd. Uit de rapportage of de verklaring blijkt duidelijk wat de beperkingen zijn van de uitspraken (in tijd en reikwijdte) en de gronden waarop de uitspraken berusten. De conclusies hebben alleen betrekking op de aan de rapportage ten grondslag liggende vraagstelling.
 4. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.
 5. Hetgeen hierboven is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 9         Overdracht rechten en verplichtingen, onder aanneming

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van opdrachtnemer. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door opdrachtnemer niet op onredelijke gronden worden geweigerd.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onder aanneming of inhuur van personeel.  opdrachtnemer zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald door contracteren aan deze derden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 10     Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, of uit enig andere hoofde, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, aansprakelijk tot hetgeen door opdrachtnemer voor de opdracht exclusief BTW in rekening is gebracht, en door opdrachtgever daadwerkelijk is betaald. Deze bepaling is ook ten gunste voor derden welke opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. Het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door opdrachtnemer afgegeven advies is steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 11     Looptijd en beëindiging

 1. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. De overeenkomst eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
  a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
  b. indien voor opdrachtnemer aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
  c. indien opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
  d. indien opdrachtnemer door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van opdrachtnemer zal leiden.
 3. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is opdrachtnemer nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.
 4. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 2 is opdrachtgever gehouden alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
 6. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 12     Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
 3. Als partijen middels mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is. Dit geldt niet indien en voor zover de rechtbank sector kanton (de kantonrechter) bevoegd zou zijn ingevolge de wet, want dan geldt de wet, waardoor de rechtbank sector kanton bevoegd is kennis te nemen van het geschil.
 4. Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld.
 5. Bij strijdigheid tussen de bepalingen  in  deze algemene voorwaarden en de offerte prevaleren deze algemene voorwaarden boven de offerte.
 6. Het nalaten door een partij om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
 7. Indien één van de bepalingen van de overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.

 

Links

0
keer gedeeld
0
keer gedeeld